Formularz zapisu studenta na Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
Imię i nazwisko dziecka * 
Rok urodzenia dziecka * 
Dokładny adres zamieszkania * 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna * 
Email do kontaku * 
Czy dziecko uczęszczało już na wykłady Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci? 
Tak
Nie
Numer telefonu/uwagi/pytania 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego). w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Fundację Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini ul. św. Stanisława 32, w celach związanych z realizacją projektu Małopolski Uniwersytet dla Dzieci (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am poinformowana, iż:

1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu Małopolski Uniwersytet dla Dzieci i nie będą udostępniane innym podmiotom,

3. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,

4. podanie Fundacji moich danych osobowych jest dobrowolne,

5. na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę * 
Tak