REGULAMIN
dotyczący organizacji i warunków uczestnictwa w projekcie
Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w roku akademickim 2011/2012
Powrót do strony głównej
§ 1.  INFORMACJE OGÓLNE .

1. Małopolski Uniwersytet dla Dzieci to
przedsięwzięcie edukacyjne skierowanie do dzieci w wieku 6 -12 lat, popularyzujące naukę poprzez umożliwianie stałego kontaktu dzieciom i młodzieży z obszarów i środowisk oddalonych od ośrodków akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wyższymi. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania nauką i badaniami w jak najwcześniejszym wieku, rozwój potencjału intelektualnego dzieci, poprzez uczestnictwo w  wykładach, zajęciach i warsztatach, w atrakcyjnej formie naukowego show dla dzieci.

2. Organizatorem oraz koordynatorem działań Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci jest Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, natomiast opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii  Nauk w Krakowie


§ 2.  WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Studentem może zostać każde dziecko w wieku od 6 do 12 lat. Wymagane jest zgłoszenie dziecka, przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie internetowej Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

2. Kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka odbywa się za pośrednictwem strony Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci oraz poczty internetowej.

3. O wpisaniu na listę studentów decyduje kolejność zgłoszeń. O przyjęciu w poczet studentów, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, do 7 dni po wysłaniu formularza. Po wyczerpaniu się ilości wolnych miejsc, dzieci zgłoszone do uczestnictwa, zostaną wpisane na listę studentów rezerwowych.

4. Odpłatność za zajęcia, organizowane przez  Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, wynosi 180,00 zł za każdy semestr (360 zł za cały rok) płatne przelewem na konto Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci w następujących terminach:

za I semestr – do 25 września 2011 roku

za II semestr – do 25 lutego 2012 roku.

5. I
stnieje możliwość wpłaty jednorazowej w wysokości 360 zł na rok, a także rozłożenia wpłaty semestralnej na dwie raty po 90 zł, pod warunkiem otrzymania od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka maila, z odpowiednim wnioskiem (o wpłatę jednorazową bądź o rozłożenie wpłat na raty).

6. Po uzyskaniu statusu studenta, dziecko ma prawo uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

§ 3. PROGRAM STUDIÓW

1. Tematy interdyscyplinarnych wykładów obejmują zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, medycyny), ścisłych (matematyki, fizyki), humanistycznych (filozofii, lingwistyki), społecznych (historii, ekonomii, psychologii, politologii) i innych. Wykłady są prezentowane w sposób atrakcyjny, dostosowany do dociekliwej i otwartej postawy dzieci.
2. W semestrze jesienno - zimowym odbędzie się 9 wykładów i tyle samo w semestrze wiosenno-letnim.

3. Informacje dotyczące bieżącego programu studiów są publikowane na stronie  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci w zakładce Aktualne informacje. Ponadto, każdorazowo przed zajęciami, wiadomości dotyczące aktualnego wykładu są przesyłane na adres e-mail rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.§ 4.  ORGANIZACJA  WYKŁADÓW

1. Wykłady odbywają się w sali wykładowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3.

2. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty przed południem, w następujących terminach:
Październik: 1 (rozpoczęcie roku akademickiego), 15, 29
Listopad: 12, 26
Grudzień: 10

Styczeń: 7, 21
Luty: 4 (zakończenie I semestru)
Marzec: 3, 17, 31
Kwiecień: 14, 28
Maj: 12, 26
Czerwiec: 9, 23 (zakończenie roku akademickiego).

3. W przypadku choroby dziecka, wyjazdu lub innych okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w wykładzie - rodzic bądź opiekun prawny jest zobowiązany mailowo usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach,

4. Na wykład, dzieci przychodzą na 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia i rejestrują się u organizatora.

5. Podczas wykładu, na sali znajdują się tylko studenci i pracownicy Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

6. Studenci nie mogą samodzielnie opuszczać sali wykładowej ani na nią wchodzić. Organizator zapewnia opiekę i dba o bezpieczeństwo dzieci.

7. Przed wejściem na salę studenci przedstawiają swój indeks.

8. Wykład trwa od 45 min do 1 godz. Po nim przewidziane jest pół godziny na dyskusje z prowadzącym.


9.  Na salę wykładową nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.    Studenci      zachowują    się  odpowiednio z zasadami obowiązującymi w szkołach i stosują się do poleceń  pracowników Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

§ 5.  ZALICZENIA I DYPLOMY

1.Zaliczeniem zajęć jest wpis do indeksu.

2.
Zaliczenie minimum 16 zajęć jest warunkiem otrzymania przez studenta dyplomu z wyróżnieniem, który jest dyplomem Fundacji Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci.

§ 6.  USTALENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy student nie może wziąć udziału w wykładzie, jego miejsce jest proponowane dziecku z listy studentów rezerwowych.

2. Student, który opuścił  trzy kolejne zajęcia bez powiadomienia drogą e-mail, zostaje skreślony z listy studentów. Jego uczestnictwo jest możliwe, pod warunkiem ponownego wysłania formularza zgłoszeniowego oraz w miarę wolnych miejsc.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, zapisując dziecko na Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, zgadzają się na wykorzystanie swoich i dziecka danych osobowych w celach informacyjnych lub/i promocyjnych Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. Równocześnie  zgadzają się na publikowanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka, w materiałach promocyjnych Fundacji oraz na stronie internetowej Małopolskiego Uniwersytetu dla DzieciTrzebinia, 22 sierpnia 2011 roku