CELE I ZASADY DZIAŁANIA
Fundacji
Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
§ 5

Celami Fundacji jest działalno¶ć społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczno¶ci w zakresie:

a) Popularyzowania nauki i edukacji. Rozwijania zainteresowania nauk±  jako obszaru atrakcyjnych poszukiwa
ń i przeżyć.

b)Podnoszenia poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich,  miejsko-wiejskich i małych miast. Tworzenia i wyrównywania szans edukacyjnych, możliwo¶ci rozwoju i samorealizacji.

c) Zwiększenia znaczenia roli nauki i edukacji w ¶wiadomo¶ci mieszka
ńców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast, jako czynnika rozwoju społeczeństwa i wzrostu jako¶ci życia, oraz ukazania i promowania korzy¶ci płyn±cych z wiedzy i edukacji.

d) Popularyzowania idei kształcenia przez całe życie.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych, popularyzuj±cych naukę , poszerzaj±cych i promuj±cych wiedzę oraz wzmacniaj±cych znaczenie edukacji.

b Umożliwianie stałego kontaktu dzieciom i młodzieży z obszarów i  ¶rodowisk oddalonych od o¶rodków akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wyższymi.

c) Współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę, rozwój i kreację, zarówno z kraju jak i z zagranicy, w obszarze upowszechniania ¶wiatowych osi±gnięć nauki i techniki, wyja¶niania natury otaczaj±cych nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi i popularyzowania idei nauki jako warto¶ci.

d) Wspieranie, pobudzanie i promowanie chęci do nauki. Tworzenie programów stypendialnych oraz udział w tych programach dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych).

e) Tworzenie, promowanie i udział w działaniach na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jako¶ci usług edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy stopnia niepełnosprawno¶ci.

f) Tworzenie wspieranie i udział  w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozwój  edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszka
ńców obszarów wiejskich miejsko-wiejskich i małych miast.

g) Tworzenie, wspieranie i udział  w działaniach popularyzuj±cych naukę, promuj±cych wiedzę oraz  maj±cych na celu rozbudzenie ciekawo¶ci dzieci i młodzieży, oraz rozwój ich potencjału intelektualnego.

h) Współpracę z instytucjami samorz±dowymi, społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi zwi±zanymi z nauk± i o¶wiat± zarówno w kraju jak i za granic±.

i) Działanie na rzecz odtworzenia 'etosu inteligenckiego' poprzez propagowanie kultu wiedzy i wykształcenia, poważnych zainteresowa
ń, poczucia solidarno¶ci z innymi ludĽmi oraz wspieranie chęci podejmowania odpowiedzialno¶ci za los społeczno¶ci. 

Wyci±g ze statutu fundacji
Powrót do strony głównej